Gimnazjum w Imielinie
Nawigacja
Start
Rekrutacja
Dziennik elektroniczny
Plan Lekcji
Kalendarz szkolny
Galeria
Galeria II (nowa)
Do pobrania
Szko?a
Koncepcja pracy szko?y
Wyniki egzaminu
Historia
Certyfikaty
Dokumenty
Wychowawcy
Osi?gni?cia
Rada Rodziców
Dzwonki
Biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Socrates Comenius
Kó?ka zainteresowa?
Szkolne Ko?o Caritas
Samorz?d Uczniowski
Prezentacje szkolne
Wybór zawodu
Przedmioty
j?zyk polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
informatyka
w-f
j?zyk angielski
j?zyk niemiecki
j?zyk hiszpa?ski
historia
geografia
plastyka
muzyka


Realizujemy projekty...

Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 120
Nieaktywowany Użytkownik: 902
Najnowszy Użytkownik: pmuller
Prognoza pogody
„BLASKI IMPRESJONIZMU”
 W dniu 23 kwietnia 2012r. w Gimnazjum w Bieruniu Starym odby? si? Regionalny konkurs historyczno-plastyczny „Blaski impresjonizmu”. Konkurs mia? za zadanie sprawdzi? wiedz? i umiej?tno?ci plastyczne. Uczniowie mieli odpowiada? na pytania zwi?zane ze sztuk? impresjonizmu oraz t?em historycznym epoki i wykona? prace plastyczne zwi?zane z osi?gni?ciami sztuki impresjonistycznej. Tutejsze gimnazjum reprezentowa?a dwuosobowa dru?yna w sk?adzie Ma?gorzata Szulczewska i Anastazja Szu?a, które zosta?y wybrane w drodze eliminacji.
Czytaj wi?cej

tbrysz dnia maj 15 2012 17:20:23 Czytaj więcej · 447 Czytań · Drukuj
DZIE? OTWARTY
Dyrektor Gimnazjum im. Powsta?ców ?l?skich w Imielinie zaprasza SZÓSTOKLASISTÓW na Dzie? Otwarty w dniu 30 maja 2012r. o godz. 12.00.

tbrysz dnia maj 14 2012 17:59:47 · Drukuj
SPOTKANIE Z MICHA?EM OGÓRKIEM
We wtorek, 8 maja , uczniowie naszego gimnazjum mieli okazj? wzi?? udzia? w spotkaniu organizowanym przez miejsk? bibliotek? w Imielinie z Micha?em Ogórkiem – dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, krytykiem filmowym i przede wszystkim mistrzem felietonu.
Czytaj wi?cej

tbrysz dnia maj 11 2012 23:07:08 Czytaj więcej · 501 Czytań · Drukuj
PREZENTACJA PROJEKTÓW KLAS DRUGICH
 Na mocy Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowi?zuje nowa podstawa programowa kszta?cenia ogólnego, maj? obowi?zek udzia?u w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespo?owe, planowe dzia?anie uczniów, maj?ce na celu rozwi?zanie konkretnego problemu z zastosowaniem ró?nych metod.
Drugoklasi?ci ju? na pocz?tku roku szkolnego wybrali temat projektu edukacyjnego, okre?lili cele projektu i zaplanowali etapy jego realizacji. Przez kilka miesi?cy pod opiek? nauczycieli wykonywali w grupach zaplanowane dzia?ania.
Czytaj wi?cej

tbrysz dnia maj 07 2012 21:01:08 Czytaj więcej · 523 Czytań · Drukuj
EGZAMINY GIMNAZJALNE
W ci?gu trzech dni (24-26 kwietnia) uczniowie klas trzecich zdawali egzaminy gimnazjalne. Pierwszego dnia gimnazjali?ci zdawali cz??? humanistyczn?. O godzinie 9.00 rozpocz?? si? egzamin z historii i wiedzy o spo?ecze?stwie, który trwa? 60 minut. Po przerwie o godzinie 10.45 w ca?ym kraju rozpocz?? si? trwaj?cy 90 minut egzamin z j?zyka polskiego. Nast?pnego dnia uczniowie zmagali si? najpierw z zadaniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), a w drugiej cz??ci sprawdzali sw? wiedz? i umiej?tno?ci z matematyki. W ostatnim dniu odby?y si? egzaminy z j?zyka obcego nowo?ytnego na poziomie podstawowym (60 minut) i rozszerzonym (60 minut). Wyniki egzaminów uczniowie poznaj? pod koniec czerwca.


tbrysz dnia maj 07 2012 20:59:55 · Drukuj
LEKCJA W KINIE
20 kwietnia uczniowie klasy 1b i 2c uczestniczyli w multimedialnej lekcji dotycz?cej j?zyka filmu. Zaj?cia odby?y si? w Teatrze Ma?ym w Tychach. Gimnazjali?ci na przyk?adzie stopklatki z filmu „Piraci z Karaibów” definiowali i okre?lali najmniejsz? cz??? sk?adow? filmu, poznali definicj? kadru filmowego i najwa?niejsze zasady kompozycji, jak zasada z?otego podzia?u, zasada symetrii czy kontrastu. Analizowali równie? plany filmowe i okre?lali ich najwa?niejsze funkcje. Podczas zaj?? omówiono te? znaczenie oraz rodzaje ?wiat?a w filmie, a tak?e jak? funkcj? pe?ni kolor. Po lekcji uczniowie obejrzeli oryginalny seans filmowy z?o?ony z sze?ciu filmów krótkometra?owych. Wybrane filmy to doceniane i nagradzane w kraju i za granic? animacje polskich twórców, arcydzie?a krótkiego metra?u, które trudno spotka? w bie??cym repertuarze kin.

tbrysz dnia maj 07 2012 20:58:44 · Drukuj
PODANIE O PRZYJ?CIE DO GIMNAZJUM
Formularz podania o przyj?cie do naszego Gimnazjum do pobrania TU a tak?e w panelu po lewej Do pobrania.


tbrysz dnia maj 04 2012 17:23:42 · Drukuj
Szko?a marze? w moim mie?cie

Mateusz Górniak znalaz? si? w gronie 5 najlepszych uczestników w Wojewódzkim Przegl?dzie Pism Uczniowskich "SZPALTA" organizowanym przez X Liceum Ogólnokszta?c?ce im. I.J.Paderewskiego w Katowicach. Konkurs, przeznaczony by? dla uczniów szkó? gimnazjalnych Katowic oraz miast o?ciennych. Celem corocznej imprezy jest promowanie s?owa pisanego, zw?aszcza w dobie wspó?czesnych mediów oraz propagowanie twórczo?ci dziennikarskiej m?odzie?y.


bzbolalik dnia kwiecień 17 2012 14:01:29 · Drukuj
WEŹ UDZIA? W AKCJI: WARTO BY? DOBRYM
Akcja „Warto by? dobrym” wystartowa?a! Szczegó?y:  http://www.wartobycdobrym.pl/ a tak?e tutaj.tbrysz dnia kwiecień 11 2012 00:44:27 · Drukuj
Enter Your Future
 To ju? po raz trzeci nasza szko?a go?ci?a studentów tym razem z Turcji, Japonii oraz Hiszpanii. Jest to efekt projektu ENTER YOUR FUTURE organizowanego przez Komitet Narodowy AIESEC Polska. Zagraniczni studenci prowadzili w j?zyku angielskim oraz hiszpa?skim zaj?cia dla uczniów naszego gimnazjum. Studenci zapoznali uczniów z kultur? swoich krajów, muzyk? jak równie? histori? a my, jako gospodarze, postarali?my si?, aby go?cie lepiej poznali Polsk? i jej histori?. Zapraszamy do zapoznania si? z prezentacjami przygotowanymi przez studentów, które zostan? zamieszczone ju? wkrótce na naszej stronie.

Zobacz galeri? zdj??

bzbolalik dnia kwiecień 03 2012 21:37:18 · Drukuj
KONKURS ORTOGRAFICZNY
Dru?yna z naszej szko?y w sk?adzie:  Paulina Ba?ys, Anna Bednarczyk i Klaudia Staszewska zaj??a 1 miejsce w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym 29 marca 2012 r. przez Powiatowy Zespó? Szkó? w Bieruniu. Gratulacje!

tbrysz dnia kwiecień 01 2012 22:16:11 · Drukuj
Strona 47 z 71 << < 44 45 46 47 48 49 50 > >>
Nasza Szko?a
ISO
Szko?y odkrywcy talentów
?l?ska Szko?a Jako?ci
Szko?a PROJEKTORA
Oferta LO w Bieruniu
Oferta PZS w Bieruniu
Oferta PZS w L?dzinach
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gimnazjum oczami uczniów
Socrates Comenius
Uczniowie Gimnazjum
(uczestnicy programu Socrates Comenius)

Co zobaczyli Nasi uczniowie?
Krótki reporta?!
Koncert chóru
Nasza Szko?a
Modyfied by cpt_paul & micha? 2010